Skip to content

Pensioen in eigen beheer verdwijnt. Wat betekent dat voor uw toekomstdromen?

Bij de huidige pensioenopbouw in eigen beheer vormt de directeur-grootaandeelhouder (dga) een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De voorziening is bijna altijd gebaseerd op een ‘eindloonregeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen toezegt dat een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris is. Dit gaat binnenkort veranderen.

Per 1 januari 2017 moet verdere opbouw in eigen beheer worden gestaakt. Het wetsvoorstel kent als alternatief de volgende mogelijkheden:

  •  Afkoop
  •  Omzetting naar oudedagsverplichting
  • Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (staking opbouw)

Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar dga’s waarvan het pensioen wel of niet is ingegaan. Beide groepen kunnen dus gebruik maken van de mogelijkheden die hierna worden besproken, waarbij de opties 1 en 2 alleen in 2017, 2018 of 2019 kunnen worden toegepast. Het is dus van groot belang om uw situatie aan de nieuwe wet te toetsen. Westland Accountancy helpt u daar graag bij.

Afkoop
In deze optie mag het pensioen worden afgekocht op basis van de fiscale waarde. Over de afkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Dat belastingvoordeel is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5% van de fiscale voorziening buiten de belastingheffing. Dit percentage loopt af. In 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 19,5%.

Voor dga’s die nog niet met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. Voor dga’s die al wél met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de fiscale eigenbeheervoorziening per de afkoopdatum.

Omzetting naar oudedagsverplichting
Dga’s die wel van het huidige eigen beheer af willen, maar geen vermogen (ervoor over) hebben om de afkoop te realiseren, kunnen de eigenbeheervoorziening omvormen naar een zogenaamde ‘oudedagsverplichting’. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. Jaarlijks wordt de verplichting ‘opgerent’ tegen een nader te bepalen marktrente. Op de pensioendatum moet de dga deze omzetten naar een lijfrente met een looptijd van tenminste twintig jaar.

Behoud huidig eigen beheer (‘premievrij’)
De derde mogelijkheid is dat de dga alles bij het oude laat met dien verstande dat er niet verder mag worden opgebouwd. Het tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden ‘gewoon’ conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd, voor zover van toepassing, rekening houdend met de overeengekomen indexatie. Ook de ‘dividendtoets’ blijft van toepassing: de dga mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen. Bij scheiding blijft de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de wettelijke regeling, tenzij partijen onderling andere afspraken maken.

 Ook belangrijk…

  • De dga is verplicht om afkoop of omzetting naar een oudedagsverplichting te melden bij de Belastingdienst. Uit de melding moet ook de goedkeuring van de (ex-)partner blijken.
  • Het teloor gaan van pensioenrechten moet juridisch goed worden afgehandeld. Niet in het minst ook voor de echtgenoot/partner.
  • Als het opgebouwde pensioen in 2016 tenminste 125% hoger is dan het tot en met 2015 opgebouwde pensioen, dan wordt verondersteld dat er is gespeculeerd op de afkoopfaciliteit. Voor dit deel gelden dan de reguliere afkoopregels, inclusief 20% revisierente.
  • Een verzekerd pensioen kan onder de huidige regelgeving naar eigen beheer worden teruggehaald. Na 2016 is terughalen van het kapitaal naar de BV niet meer mogelijk.
  • De vermindering of het wegvallen van het opgebouwde pensioen kan niet worden ingehaald door extra lijfrenteopbouw over het verleden.
  • Afkoop of omzetting naar een oudedagsverplichting zorgt ervoor dat de aandelen van de BV in waarde stijgen. Als deze aandelen in handen zijn van derden, dan is over de waardestijging schenkbelasting verschuldigd.

Duidelijk. Maar wat is de beste keuze?
Een standaard antwoord is niet te geven. Uw persoonlijke omstandigheden zijn van grote invloed op uw keuze en vragen om een zorgvuldige persoonlijke afweging. Niet alleen fiscaal, maar ook met betrekking tot zekerheid en daarbij passende oplossingen. 
Westland Accountancy kan een adviestraject verzorgen. Samen kunnen wij dan bespreken welke aanpassingen er in uw pensioenregeling moeten plaatsvinden die ervoor zorgen dat uw financiële belangen maximaal worden gewaarborgd.

NB: Onlangs heeft de staatssecretaris de vragen uit de Tweede Kamer beantwoord. De strekking van de antwoorden is dat het wetsvoorstel onverkort en ongewijzigd doorgaat. Hij erkent wel dat de termijn tot 1 januari 2017 erg kort is om zorgvuldige besluiten te nemen. Daarom verlengt hij de afhandelingstermijn. Voor 1 april 2017 moet afhandeling plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de dga voor die datum alle benodigde besluiten moet hebben genomen. Dat geldt ook ter zake het eventueel terughalen van extern verzekerd kapitaal naar de BV.

Wees op tijd!
Westland Accountancy neemt graag de tijd om samen met u naar de beste oplossing te zoeken. Het pensioen lijkt altijd verder weg dan het is. Daarom kunt u maar beter op tijd de juiste beslissingen nemen. Bel of mail ons en we maken snel een afspraak!

Back To Top