skip to Main Content

DISCLAIMER

TOEPASSELIJK VERKLARING GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Op het gebruik van de website van Westland Accountancy zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Westland Accountancy stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

DISCLAIMER WEBSITE

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Westland Accountancy met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Westland Accountancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Westland Accountancy bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Westland Accountancy worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Westland Accountancy. Westland Accountancy geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Westland Accountancy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

PRIVACY

Westland Accountancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Westland Accountancy verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Westland Accountancy worden verstrekt via de website van Westland Accountancy of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

COOKIES

Westland Accountancy maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Westland Accountancy gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Westland Accountancy wordt verminderd, danwel dat de website van Westland Accountancy geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de website van Westland Accountancy en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

Back To Top