Skip to content

Prinsjesdag 2022: wat verandert er?

De troonrede is uitgesproken, de miljoenennota en rijksbegroting zijn overhandigd aan de Tweede Kamer en de algemene politieke beschouwingen zijn achter de rug. Oftewel, tijd om met jou te delen welke veranderingen we kunnen verwachten naar aanleiding van de afgelopen derde dinsdag van september: Prinsjesdag 2022.

De rode draad die door het aangekondigde belastingplan voor 2023 loopt, wordt gevormd door de compensatie voor lage- en middeninkomens in verband met de welbekende prijsstijgingen. Die compensatie wordt gerealiseerd door het minimumloon te verhogen, een prijsplafond in te stellen voor gas en elektra, de arbeidskorting te verhogen en het tarief in de eerste schrijf van de inkomstenbelasting te verlagen.

De financiering die hiervoor nodig is, wordt verworven door bepaalde regelingen (welke niet doeltreffend zijn volgens het kabinet) af te schaffen en belastingen alsmede belastbare bedragen te verhogen.

De belangrijkste veranderingen – zowel zakelijk als privé – staan hieronder alvast opgesomd,  gevolgd door een toelichting per genoemd punt. Vergeet niet om de genoemde tips (indien van toepassing) in beschouwing te nemen. Vanzelfsprekend staan wij in de startblokken om jou verder te helpen. Bij vragen, bel of mail gerust.

 • Verlaging en afschaffing jubelton
 • Verhoging tarief Vpb en verlaging tariefschijf
 • Invoering twee box 2 tarieven
 • Aanneming wet excessief lenen
 • Verhoging budgetten MIA en EIA
 • Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers
 • Snellere afbouw zelfstandigenaftrek
 • Beëindiging opbouw fiscale oudedagsreserve (FOR)
 • Verdwijning middelingsregeling
 • Afschaffing leegwaarderatio verhuurde woningen
 • Verlaging rendementspercentage spaartegoeden, verhoging heffingsvrij vermogen en verhoging tarief in box 3
 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 • Verdwijning btw zonnepanelen
 • Verhoging overdrachtsbelasting
 • Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
 • Extra: invoering steunpakket mkb

Inderdaad, een lange lijst. Toelichting per genoemd punt volgt hieronder. Klaar voor de start? Af!

Verlaging en afschaffing jubelton

De schenkvrijstelling voor de eigen woning, ook wel de jubelton, wordt per 2023 verlaagd van € 106.671 (2022) naar € 28.974. Per 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling, moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Degene die de schenking ontvangt, dan wel zijn of haar fiscale partner, is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar. In 2022 is het nog toegestaan om een schenking aan een ieder te doen – dus niet alleen aan een kind, maar ook aan een (willekeurige) derde, zolang maar aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Tip: Overweeg je aan een kind of een derde te schenken met gebruikmaking van de schenkvrijstelling eigen woning? Doe dit dan dit jaar nog. Is het geld voor de schenking nu nog niet beschikbaar, maar in 2023 wel? Dan zijn er ook nog mogelijkheden om hiervan gebruik te maken. Meer weten hierover? Neem contact met ons op.

Verhoging tarief Vpb en verlaging tariefschijf

De verhoging van de eerste tariefschijf naar € 395.000 die in 2022 is ingevoerd, wordt weer terug gedraaid naar € 200.000. Daarnaast gaat het tarief in deze eerste schijf omhoog van 15% naar 19%.

Tip: Verwacht jij dat jouw BV in 2022 een winst tot € 395.000 draait, dan kan het lonend zijn om kosten, bijvoorbeeld van groot onderhoud, door te schuiven naar 2023. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op.

Invoering twee box 2 tarieven vanaf 2024

Wanneer de BV dividend uitkeert aan de DGA wordt dat gezien als box 2 vermogen, waarover 26,9% dividendbelasting wordt gerekend. Vanaf 2024 zal het kabinet een splitsing maken in het belastingtarief binnen box 2: tot een bedrag van € 67.000 (voor fiscaal partners € 134.000) is 24,5% dividendbelasting verschuldigd, daarboven 31%.

Tip: Ben jij van plan dividend uit te keren tot een bedrag van € 67.000 per persoon, dan levert het uitstellen hiervan naar 2024 een voordeel op 2,4%. Echter, bij bedragen boven de € 67.000 een nadeel van 4,1%. In het laatste geval kan het voordelig zijn de dividenduitkering naar voren te halen.

Aanneming wet excessief lenen

Vorige week is door de Tweede Kamer de ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ aangenomen. Het lenen van bedragen boven de € 700.000 bij de eigen BV, met uitzondering van leningen welke te kwalificeren zijn als eigenwoningleningen, wordt daarbij belast als box 2 inkomen.

Tip: Zijn de schulden bij de eigen BV hoger dan € 700.000 en wil je de box 2 heffing voorkomen, zorg er dan voor dat deze schuld eind 2023, het eerste meetmoment, niet hoger is dan dit bedrag. Neem gerust contact met ons op, indien je hier meer te weten over wil komen.

Verhoging budgetten MIA en EIA

De budgetten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) worden vanaf 2023 structureel verhoogd. Deze gaan met – respectievelijk – 50 miljoen euro per jaar (MIA) en 100 miljoen euro per jaar (EIA) omhoog.

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers

Onder de huidige regeling is een ondernemer geen bpm over de aanschaf van een bestelauto (zgn. grijs kenteken) verschuldigd, als de bestelauto minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Het kabinet heeft voorgesteld om deze vrijstelling per 2025 af te schaffen. Alleen voor emissieloze bestelauto’s blijft de heffing nihil. Daarnaast gaat de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s omhoog.

Tip: Bij vervanging van een of meerdere bestelauto’s kan het lonend zijn om de investeringen die voor 2025 en verder op de planning staan, naar voren te halen.  Daarnaast kun je tot en met 2025 maximaal € 5.000 subsidie krijgen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bestelauto.

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 sneller afgebouwd dan eerder was aangekondigd. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 5.030 en wordt daarna afgebouwd tot € 900 in 2027. 

Beëindiging opbouw fiscale oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer met eenmanszaak, firma of maatschap (waarbij je dus inkomstenbelasting betaalt) kun je jaarlijks een bedrag toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR), afhankelijk van de hoogte van de winst. In 2022 bedraagt deze toevoeging maximaal € 9.632 en deze kan ten laste van de winst worden gebracht. Bij vrijval van deze reserve in de toekomst wordt deze bij het inkomen opgeteld en is hier inkomstenbelasting over verschuldigd.

Vanaf 2023 kan niets meer worden toegevoegd aan de FOR. De aanwezige FOR-stand per 31 december 2022 mag wel worden afgewikkeld volgens de huidige regels.

Tip: Wil jij nog maximaal gebruik maken van de FOR, dan kan het lonend zijn om de FOR aan te vullen tot en met 2022. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Verdwijning middelingsregeling

Momenteel is het zo dat je de inkomens over drie opeenvolgende jaren als gemiddelde mag nemen om het belastingbedrag opnieuw te berekenen, indien er sprake is van sterk wisselende inkomens. Als na die drie jaren blijkt dat het werkelijke belastingbedrag lager zou zijn dan er over de drie jaren betaald is, kun je een verzoek indienen om het verschil – na aftrek van een drempel van € 545 – uit te laten betalen.

Deze regeling komt met ingang van 2023 te vervallen. Het laatste tijdvak waarover deze middelingsregeling kan worden toegepast is derhalve 2022 tot en met 2024.

Afschaffing leegwaarderatio verhuurde woningen

Een woning die wordt verhuurd of verpacht, wordt belast als box 3 vermogen. Hiervoor wordt aangesloten bij de WOZ-waarde van de woning. Afhankelijk van de hoogte van de huurprijs mag deze waarde met een bepaald percentage worden verminderd, waardoor over een lager bedrag box 3 belasting verschuldigd is.

Vanaf 2023 wordt het verminderingspercentage verlaagd of afgeschaft. Laatstgenoemde scenario zal in ieder geval gelden bij tijdelijke verhuur, verhuur aan verbonden partijen (zoals een kind van de verhuurder) en wanneer de jaarlijkse huurprijs hoger uitkomt dan 5% van de WOZ-waarde.

Tip: In geval van niet-tijdelijke verhuur aan een derde en een voorgenomen huurverhoging kan voordeel worden behaald door de huur niet verder te verhogen dan 5% van de WOZ-waarde.

Verlaging rendementspercentage spaartegoeden, verhoging heffingsvrij vermogen en verhoging tarief in box 3

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zal een overbruggingswet gelden. Hierin is opgenomen dat over spaartegoed nauwelijks meer belasting geheven wordt door het rendement hierop forfaitair te stellen op 0,01%. Het forfaitaire rendement op beleggingen blijft ongewijzigd op 5,53%.

Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 57.000 per persoon. Voor fiscale partners geldt een bedrag van € 114.000.

Het tarief in box 3 gaat jaarlijks met 1% omhoog – van 31% (nu) naar 34% (in 202). Vanaf 2026 zal er een nieuw box 3 stelsel komen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding wordt vanaf 2023 verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer en vanaf 2024 naar € 0,22 per kilometer.

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt vanaf 2023 naar verwachting van € 2 per dag naar € 2,13 per dag.

Verdwijning btw zonnepanelen

Vanaf 2023 ben je als particulier geen btw meer verschuldigd over de aanschaf van zonnepanelen. Je hoeft jezelf vanaf dat moment niet meer aan te melden bij de belastingdienst om de btw terug te vragen.

Tip:  Overweeg jij om zonnepanelen aan te schaffen? Dan kan het lonen om dit door te schuiven naar 2023.

Verhoging overdrachtsbelasting

Het hoge tarief voor de overdrachtsbelasting gaat per 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Indien je een woning koopt waarin je zelf gaat wonen, dan blijft het lage tarief van 2% van toepassing. Op laatstgenoemde geldt in sommige gevallen zelfs een vrijstelling.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Vanuit fiscaal oogpunt, moet de hoogte van het loon uit eigen BV van een directeur grootaandeelhouder (DGA) gebaseerd zijn op het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking dan wel de meest verdienende werknemer binnen de onderneming.

In 2022 mag het loon van de DGA worden vastgesteld op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 25% die derhalve ontstaat, wordt de doelmatigheidsmarge genoemd.

In het Belastingplan 2023 is opgenomen om deze doelmatigheidsmarge af te schaffen, zodat het loon van de DGA aansluit bij het loon van degene met de meest vergelijkbare dienstbetrekking en (meer) neutraliteit in het belastingstelsel ontstaat.

Extra: invoering steunpakket mkb

Naast de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen, moet rond november een steunpakket komen voor ondernemers in het mkb, vindt minister Adriaansens van Economische zaken. Met name de energie-intensieve mkb-ondernemingen moeten volgens haar gesteund worden, omdat deze ondernemingen naast de verhoogde loon- en huurkosten, eventuele coronaschulden en belastingverhogingen, ook te maken hebben met een hoge energienota.

 

Bron: Rijksoverheid

Back To Top